another perfectly good motorcycle ruined.......

Thursday, 17 November 2011

brinng, brinnng, briiiiing, bbbriiiinnnnngga, bbbbriiinnnggaaaa, briiiinnnngaaaaahaha, mz's, brilliant...